Z114-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÓA CHẤT 14 (NHÀ MÁY Z114/TỔNG CỤC CNQP) 

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Hương (Phòng TC-LĐ)

SĐT: 0986.066.525