Thực hiện Kế hoạch số 1344/KH-Z114 ngày 31/7/2023 của Nhà máy Z114 về việc Tổ chức tham gia Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy.

Video hướng dẫn đăng ký và tham gia cuộc thi