Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 14 thông báo Tuyển dụng lao động năm 2024.

Phòng Tổ chức lao động