THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ

(Phòng chống dịch Covid-19)

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự.