Trải qua hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Nhà máy Z114 đã vững vàng ở tư thế là một đơn vị nòng cốt của cụm CNQP phía Nam. Từ một đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ, chủng loại sản phẩm ít (đạn 7,62 – K56T, thuốc nổ AD1), Nhà máy Z114 đã từng bước làm chủ sản xuất các chủng loại sản phẩm: ống nổ số 8 thường vỏ nhôm, hạt lửa các loại đạn con, đạn 7,62 – K56H, đạn 7,62 – K51T, đạn cối các loại, thuốc nổ nhũ tương, thuốc nổ ANFO. Và hiện nay đang chuẩn bị bổ sung thêm các sản phẩm: mồi nổ dung cho thuốc nổ công nghiệp, thuốc nổ không chứa TNT, nụ xùy vỏ đồng  vào danh mục sản phẩm Nhà máy sản xuất.

Sự phát triển của Nhà máy hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy qua các thời kỳ. Các sản phẩm lần lượt đưa vào sản xuất là kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án đầu tư. Trong những năm qua, công tác khoa học công nghệ luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, được Đảng ủy và chỉ huy Nhà máy tạo điều kiện thuận lợi để phát huy, do đó hoạt động khoa học công nghệ này càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả ngày càng cao.

Trong năm 2020, hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đề tài KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ trực tiếp việc phát triển sản phẩm mới của Nhà máy, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nhà máy nói riêng và nền CNQP, đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai và đất nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến của Nhà máy trong năm 2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật với tổng số 05 đề tài các cấp đã triển khai hoàn thành, 01 đề tài cấp Tổng cục và 01 đề tài cấp cơ sở được phê duyệt thực hiện trong năm 2020 và 2021, 78 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận. Các đề tài đã và đang được triển khai đều có tính ứng dụng, tính khả thi cao và khá toàn diện trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất quốc phòng và kinh tế. Các sáng kiến áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tang năng suất và cải thiện môi trường làm việc cho  người lao động.

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực sự trở thành một sân chơi khoa học, tạo nên phong trào sôi nổi trong NCKH của Nhà máy. Các đề

tài, dự án KH&CN này, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Các công trình nghiên cứu của Nhà trường ngày càng có chất lượng, gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn đang đặt ra tại đơn vị.

Trong thời gian tới, Nhà máy Z114 sẽ tiếp tục thực hiện gắn công tác khoa học công nghệ với nhiệm vụ chính trị, phát triển sản phẩm mới của đơn vị đồng thời nghiên cứu khai thác ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển  các sản phẩm mang thương hiệu Nhà máy Z114 từ các kết quả nghiên cứu KH&CN.